Telerau ac Amodau

Mae'r telerau ac amodau canlynol yn berthnasol i bob archeb i brynu nwyddau o'n siop ar-lein. 

Mae’r safle e-fasnach hon yn cael ei gweithredu gan Gymorth Tai Cymru sy’n masnachu fel Shelter Cymru. Drwy gydol y wefan, mae’r termau ‘ni’, ac ‘ein’ yn cyfeirio at Cymorth Tai Cymru yn masnachu fel Shelter Cymru. 

Efallai y byddwn yn diwygio'r rhain o bryd i'w gilydd, a bydd y newidiadau'n dod i rym o'r adeg y byddwn yn cyhoeddi'r telerau diwygiedig. Fodd bynnag, ni fydd y telerau diwygiedig yn berthnasol i unrhyw archebion rydym ni eisoes wedi'u derbyn cyn y dyddiad hwn. 

Dylai'r telerau hyn gael eu darllen ochr yn ochr â'r Datganiad Preifatrwydd, ac mae'r ddau hyn yn berthnasol pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon. Darllenwch yr holl delerau hyn yn ofalus cyn gwneud archeb neu ddefnyddio'r wefan hon. Os na fyddwch chi’n cytuno â’r telerau hyn, ni fydd modd i chi wneud archeb. 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y telerau hyn, cysylltwch â ni i'w trafod cyn gwneud eich archeb. 

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Pwy ydym ni?

Ni yw Shelter Cymru; elusen pobl a chartrefi Cymru sy'n ymroddedig i helpu'r rhai sy'n byw mewn tai gwael neu'n wynebu digartrefedd. Mae Shelter Cymru yn elusen gofrestredig (rhif 515902) ac yn gwmni cofrestredig (rhif 01830262). Y cyfeiriad cofrestredig yw Welsh Housing Aid Ltd T/A Shelter Cymru, 25 Heol Walter, Abertawe SA1 5NN. Mae Shelter Cymru yn elusen annibynnol ac nid yw'n rhan o Shelter England na Shelter Scotland.

Ein cynhyrchion a'n cyfyngiadau oedran 

Rydym yn ceisio sicrhau bod yr holl eitemau a ddangosir ar ein gwefan mewn stoc ac ar gael i'w harchebu. Fodd bynnag, lle nad yw eitemau ar gael dros dro am unrhyw reswm, byddwn yn gwneud ein gorau glas i nodi hyn ar y wefan. 

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein cynhyrchion yn cyd-fynd â'r delweddau a'r disgrifiadau ar ein gwefan, er y gall fod gwahaniaethau bach o ran maint, lliw a dyluniad. 

I archebu eitemau o'r wefan hon, rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf neu o dan oruchwyliaeth rhiant neu warcheidwad cyfreithiol. Nid ydym yn gwerthu nac yn darparu cynhyrchion i blant. 

Noder y gallwn ni dynnu eitemau yn ôl o'u gwerthu neu eu cyflenwi os byddwn yn rhedeg allan o stoc neu am unrhyw reswm arall. Gallwn wneud hyn ar unrhyw adeg a heb rybudd. 

Archebu eitem 

Bydd eich archeb ond yn cael ei derbyn gennym ni (a chontract yn cael ei ffurfio) ar ôl i ni dderbyn taliad.

Os na allwn ni gyflenwi'r holl eitemau neu rai o'r eitemau rydych chi wedi gofyn amdanynt am unrhyw reswm, byddwn yn cysylltu â chi ac yn esbonio eich opsiynau. Os na allwn ni gyflenwi'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi wedi'i archebu, byddwn yn eich hysbysu o hyn a, lle mae taliad eisoes wedi'i gymryd, byddwn yn eich ad-dalu. Efallai na fyddwn yn gallu derbyn eich archeb o ganlyniad i un o'r canlynol:

bod y cynnyrch a archebwyd gennych chi allan o stoc

ein bod yn methu â chael awdurdodiad ar gyfer eich taliad

ein bod wedi nodi gwall prisio neu wall yn y disgrifiad o'r cynnyrch

eich bod wedi gofyn i ni anfon eich archeb i leoliad nad ydym yn cynnig anfon iddo

eich bod wedi ceisio defnyddio taleb neu gynnig arbennig fwy o weithiau nag a ganiateir, neu mewn ffordd dwyllodrus

Os ydych chi am newid eich archeb ar unrhyw adeg, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i dderbyn eich cais, ond efallai na fydd hyn bob amser yn bosibl. Os na allwn ni wneud y newid rydych chi angen i ni ei wneud, neu os ydym ni eisoes wedi anfon eich eitem(au) atoch chi, gallwch ystyried canslo eich archeb (gweler "Canslo eich archeb" isod).

Pris a thalu am eitemau sydd ar werth 

Mae'r holl brisiau a ddangosir ar ein gwefan mewn punnoedd, ac yn cynnwys TAW. Mae'r holl gostau cludiant perthnasol yn cael eu harddangos wrth y ddesg dalu. 

Efallai y byddwn yn newid pris eitemau ar unrhyw adeg, ond y pris y gofynnir i chi ei dalu yw'r pris a ddangosir ar y wefan pan fyddwch chi'n gwneud eich archeb.  Fodd bynnag, er ein bod yn ceisio sicrhau bod y prisiau a ddangosir ar ein gwefan yn gyfredol ac yn gywir, weithiau mae camgymeriadau'n digwydd: 

  • Os byddwn yn sylwi ar hyn cyn i ni dderbyn eich archeb, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau a ydych chi am brynu'r eitem berthnasol am y pris cywir, neu ganslo eich archeb
  • Os ydym ni eisoes wedi derbyn eich archeb cyn sylwi ar y camgymeriad hwn, efallai y byddwn yn canslo eich archeb os oedd y camgymeriad yn un amlwg y gallech chi fod wedi'i gydnabod yn rhesymol fel camgymeriad ac nad ydych chi am dalu'r pris cywir

Ar gyfer archebion a wneir drwy ein gwefan, rydym yn derbyn Cerdyn Debyd a Chredyd, yn ogystal â PayPal. Mae pob taliad cerdyn yn amodol ar awdurdodiad gan gyhoeddwr eich cerdyn. Fodd bynnag, os na fyddwn yn derbyn eich taliad a'ch bod eisoes wedi derbyn y nwyddau a archebwyd gennym ni, rhaid i chi dalu am y cynhyrchion neu ddychwelyd y cynhyrchion a archebwyd gennym yn unol â chyfarwyddiadau dychwelyd rhesymol a ddarparwn ac yn yr un cyflwr ag y gwnaethoch chi eu derbyn ar eich traul eich hun. Os na fyddwch chi'n gwneud hyn o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad rydym yn canslo eich archeb, efallai y byddwn yn casglu neu'n trefnu i gasglu'r nwyddau ar eich traul chi. 

Byddwch yn berchen ar yr eitem(au) rydych chi wedi'u harchebu unwaith y byddwn ni wedi derbyn y taliad llawn, ond byddwn yn parhau i fod yn gyfrifol amdano hyd nes iddo gael ei gludo i'r cyfeiriad a roddwyd gennych wrth wneud eich archeb (gweler "Cludiant" isod). 

Cludiant

Rydym yn cludo ledled y DU (ac eithrio tiriogaethau alltraeth). 

Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw oedi wrth gludo eitemau a achosir gan ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Fodd bynnag, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i roi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau o'r fath, a byddwn yn ceisio lleihau effeithiau unrhyw oedi. 

Nwyddau wedi'u difrodi/diffygiol/ddim fel y'u disgrifiwyd 

Mae gennych chi hawl gyfreithiol i ddychwelyd unrhyw eitem nad yw'n cyd-fynd â'r disgrifiad ar ein gwefan, nad yw'n addas i'r diben bwriedig neu nad yw o ansawdd boddhaol. Mae gennych chi'r hawl i gael ad-daliad os ydych chi'n dweud wrthym o fewn 30 diwrnod i dderbyn yr eitem, neu gallwch chi ofyn am eitem newydd yn lle'r un ddiffygiol. Yn y naill achos neu'r llall, os prynwyd yr eitem, bydd angen i chi ddychwelyd yr eitem dan sylw atom ar eich cost eich hun. 

Eich gwybodaeth bersonol 

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu i ni er mwyn cyflenwi'r eitem(au) rydych chi wedi'u harchebu i chi ac i brosesu eich taliad.

Gyda'ch caniatâd chi, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am gynigion hyrwyddo sy'n ymwneud â'r cynhyrchion rydych chi wedi'u prynu ar y wefan hon, y newyddion diweddaraf am waith Shelter Cymru a'n gweithgareddau ymgyrchu a chodi arian. 

Mae'r holl ddata personol a gedwir gennym ni neu ar ein rhan yn cael ei gadw yn unol â'n Datganiad Preifatrwydd.

Ein cyfrifoldeb i chi 

Rydym yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod y gellir eu rhagweld a achosir yn sgil torri'r Telerau hyn neu yn sgil ein hesgeulustod. Gellir rhagweld colled neu ddifrod os yw'n amlwg y bydd yn digwydd, neu os oedd y ddau barti'n gwybod y gallai ddigwydd ar adeg ffurfio'r contract. 

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw fath arall o golled neu ddifrod. Fodd bynnag, nid ydym mewn unrhyw ffordd yn ceisio eithrio neu gyfyngu ar ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon gwneud hynny, gan gynnwys am y canlynol:

  • marwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod

  •  twyll neu gamliwio twyllodrus
  • unrhyw achos o dorri eich hawliau statudol o dan adrannau 9-11, 13 a 14 Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (h.y. rhaid i eitemau fod o ansawdd boddhaol, yn addas i'r diben ac yn cyd-fynd ag unrhyw ddisgrifiad, samplau a/neu fodel a ddarparwyd) 
  • cynhyrchion diffygiol o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987 

Rydym ond yn cyflenwi eitemau at ddefnydd domestig a phreifat. Rydych chi'n cytuno i beidio â defnyddio eitemau a archebwyd o'r wefan hon at unrhyw ddibenion masnachol, busnes neu ailwerthu, felly nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth am golli elw, colli busnes, tarfu ar fusnes neu golli cyfle busnes. 

Cyffredinol

Mae'r telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr, a bydd gan y llysoedd awdurdodaeth unigryw ym mhob anghydfod sy'n codi o'r telerau hyn ac unrhyw eitem(au) a archebir o'r wefan hon. Os oes gennych chi gŵyn am unrhyw beth rydych chi wedi'i brynu drwy'r wefan hon, mae gwasanaeth datrys anghydfodau ar-lein sy'n cael ei weithredu drwy'r ddolen ganlynol: http://ec.europa.eu/consumers/odr/http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Os bydd llys yn canfod bod unrhyw ran o'r telerau hyn yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy am unrhyw reswm, ni fydd hyn yn effeithio ar weddill y telerau a fydd yn parhau'n ddilys ac yn orfodadwy. 

Mae'r contract hwn rhyngoch chi a ni. Nid oes gan unrhyw un arall unrhyw hawliau o dan neu mewn cysylltiad â'r telerau hyn. 
Hyd yn oed os ydym yn oedi cyn gorfodi unrhyw un o'r telerau hyn, gallwn eu gorfodi yn nes ymlaen. Os nad ydym yn mynnu ar unwaith eich bod yn gwneud unrhyw beth y mae'n ofynnol i chi ei wneud o dan y telerau hyn, neu os byddwn yn oedi cyn cymryd camau yn eich erbyn mewn perthynas ag unrhyw dramgwydd, ni fydd yn golygu nad oes rhaid i chi wneud y pethau hynny ac ni fydd yn ein hatal rhag cymryd camau yn eich erbyn maes o law. 

Nid yw'r telerau ac amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol mewn unrhyw ffordd. 

Shopping Cart
cyCymraeg
Scroll to Top